Uitnodiging Algemene Ledenvergadering – 16 oktober 2017

Aan de leden van De Tubanters 1897,

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 16 oktober om 20:00 uur in het clubgebouw van De Tubanters 1897.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter, berichten van verhindering
 2. Mededelingen, ingekomen stukken
 3. Vaststellen ALV-notulen  en jaarverslagen commissies
 4. Herverkiezing bestuursleden
 5. Renovatie clubgebouw
 6. Voortgang samenwerking Diekmanclubs
 7. Vaststelling jaarrekening 2016-2017
 8. Verslag kascommissie
 9. Benoeming kascommissie
 • Pauze
 1. Uitreiking Hofhuisbeker
 2. Huldiging jubilarissen
 3. Rondvraag
 4. Sluiting door de voorzitter

 

Ad. 4    Aftredend en niet herkiesbaar Bert Plagge

Laat een reactie achter