Privacy

Privacyverklaring EV & AC De Tubanters 1897

25 mei 2018

Download onderstaande als pdf bestand >

Jouw privacy is voor EV & AC De Tubanters 1897 van groot belang. Wij houden ons aan de (gewijzigde) privacywet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij deze altijd gepast en met een specifiek doel gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat we bij EV & AC De Tubanters 1897 doen met gegevens die wij over jou hebben verzameld en bij ons bekend zijn. Als jij vragen hebt, of wilt weten welke gegevens wij van jou bezitten, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van EV & AC De Tubanters 1897.

Algemeen
Jouw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt indien wordt voldaan aan de eisen van de privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming), te weten:

 • jij hebt ons toestemming gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden;
 • de verwerking is noodzakelijk om voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij de partij bent, of om op verzoek van jou vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te treffen;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van jou of van een ander persoon te beschermen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het gezag dat aan onze vereniging is opgedragen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de belangen van onze vereniging of van een derde, tenzij de belangen van jou die tot bescherming van persoonsgegevens dwingen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een minderjarig kind is.

Gebruik van persoonsgegevens
In het kader van jouw lidmaatschap beschikken wij over de volgende gegevens van jou:

 • Naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens (IBAN-nummer)
 • Geslacht
 • Geboortedatum

De privacywet noemt dit “persoonsgegevens” en schrijft voor dat wij die alleen mogen gebruiken als wij vooraf kunnen uitleggen waarom en met welk doel de gegevens worden verzameld en opgeslagen. Dit lees je hierna. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan bedrijven, instanties of andere organisatie tenzij dat noodzakelijk is voor de dienst of als de wet dat verplicht stelt.

Lidmaatschap
Bij de aanmelding als lid van onze vereniging worden jouw gegevens opgevraagd zoals hierboven aangegeven. Dit zijn de gegevens die minimaal nodig zijn om jou:

 • als lid van de vereniging te registeren
 • de contributie te kunnen incasseren
 • de aanmelding bij de KNVB te verzorgen
 • specifieke informatie te kunnen verstrekken omtrent de vereniging en over het team waar jij deel van uit maakt

Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de vermelde doeleinden, met een maximale bewaartermijn van 7 jaar (wettelijke bewaartermijn).

Beelden en fotomateriaal
Tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten worden geregeld beelden opgenomen en foto’s gemaakt waarop jij dit zien zou kunnen zijn. Deze beelden en foto’s kunnen onder meer worden gebruikt voor de website van onze vereniging en voor de nieuwsbrief. Het doel van deze beelden en foto’s betreft louter het leveren van een positieve bijdrage aan een tekstuele uiting, het eren van het lid of leden en het geven van een sfeerimpressie. Indien jij bezwaar hebt tegen het gebruik van foto’s en/of beeldmateriaal dan kun jij dat melden via communicatie@tubanters.nl. Dit betreffende foto’s en/of beeldmateriaal zullen dan worden verwijderd.

Nieuwsbrieven
Wij willen jou graag informatie sturen over voetbal gerelateerde zaken, evenementen en alle activiteiten die plaatsvinden in en om onze vereniging. Dit doen wij:

 • per post,
 • per e-mail en
 • via social media

Bij de aanmelding kun jij aangeven of je onze nieuwsbrief wel of niet wilt ontvangen. De nieuwsbrief bevat geen commerciële uitingen. Jij kunt op ieder gewenst moment besluiten de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen. Hiervoor dien je een email te sturen naar de communicatie commissie (communicatie@tubanters.nl).

Contactformulier
Met het contactformulier op onze website kunnen vragen worden gesteld. Hierbij moet je bepaalde persoonsgegevens invullen. Deze gegevens bewaren wij tot wij zeker weten dat jij tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen wij bij vervolgvragen de gegevens eenvoudig inzien.

Verstrekking aan bedrijven, instanties of andere organisaties
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan bedrijven, instanties of andere organisaties als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidie bij de gemeente). Wij maken gebruik van de diensten van andere partijen. Voor deze diensten worden persoonsgegevens gebruikt – voor zover noodzakelijk. Met deze partijen zijn door ons verwerkersovereenkomsten gesloten waarbij is vastgelegd dat de verstrekte persoonsgegevens alleen mogen worden gebruikt voor het vooraf afgesproken doel. Er rust een verbod op het verstrekken van deze persoonsgegevens aan andere partijen.

Cookies
De website gebruikt standaard cookies om informatie vast te leggen over het gebruik van de site, bijvoorbeeld hoe vaak een bepaalde pagina wordt bezocht. Deze statische informatie is niet herleidbaar tot een bepaalde gebruiker. Wij koppelen de informatie ook niet aan andere persoonsgegevens. De functionele cookies worden slechts gebruikt om de werking en beveiliging van de website te optimaliseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. In ons register gegevensverwerking kan jij lezen hoe wij jouw privacy beschermen. Het register is op te vragen bij onze functionaris voor gegevensbescherming via fc@tubanters.nl.

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming benoemd. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze vereniging. Onze functionaris voor de gegevensbescherming is bereikbaar via het emailadres van de financiële commissie (fc@tubanters.nl).

Wijzigingen privacyverklaring
Indien afspraken wijzigen, het beleid wordt aangepast of indien de situatie daar om vraagt kan het voorkomen dat ook deze privacyverklaring moet worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is opgenomen op onze website. Wij zullen ons best doen wijzigingen tijdig en afzonderlijk aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van gegevens
Als jij vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou in bezit hebben, kun jij altijd contact met ons opnemen. Jij hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij bezitten en wat wij daarmee doen
 • inzage in en het kunnen opvragen van de exacte persoonsgegevens die wij van jou hebben
 • het laten corrigeren van onjuistheden en het laten aanpassen van jouw persoonsgegevens
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van jouw persoonsgegevens
 • jouw gegevens anonimiseren of zodanig verwijderen zodat het niet meer herleidbaar is tot jou als individu.

Let op dat jij duidelijk aangeeft wie jij bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als jij vindt dat wij jou niet op de juiste wijze helpen, dan heb jij het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens en is te bereiken via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens
EV & AC De Tubanters 1897
Olympialaan 20
7541 BK Enschede
053-4313627
info@tubanters.nl