Uitnodiging Algemene Ledenvergadering – maandag 16 oktober 20:00 uur

Aan alle leden en ouders van jeugdleden,

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 16 oktober om 20:00 uur in het clubgebouw van De Tubanters 1897.

1. Opening voorzitter en berichten van verhindering
2. Mededelingen, ingekomen stukken
3. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 19 juni 2023
Vaststelling jaarverslagen commissies.
(commissie) verslagen liggen ter inzage in ons clubhuis
4. Verslag van de voorzitter Marcel ter Horst
5. Voorstel benoeming nieuwe bestuursleden
a. aftreden penningmeester Roy Stokkers en het bestuur stelt voor om Roy te benoemen als algemeen
bestuurslid
b. het bestuur stelt Martijn Hesselink voor als nieuwe penningmeester
6. Vaststelling financieel jaarverslag 2022-2023, toelichting door penningmeester Roy Stokkers
Vergadering wordt om vaststelling gevraagd.
7. Verslag van de kascommissie
8. Verkiezing kascommissie, aftredend Jan Rotsma
PAUZE
9. Uitreiking Hofhuisbeker
10. Huldiging jubilarissen
11. Rondvraag
12. Sluiting door de voorzitter

Laat een reactie achter