Uitnodiging Algemene  ledenvergadering – 24 juni 20:00

Aan alle leden en ouders van jeugdleden,

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 24 juni om 20:00 in het clubgebouw van De Tubanters 1897.

Agenda

1. Opening door de voorzitter en berichten van verhindering

2. Mededelingen, ingekomen stukken

3. Vaststellen notulen algemene ledenvergaderingen 29-10-2018 (zijn op de vergadering ter inzage aanwezig)

4. Verslag van de voorzitter

o.a. sportieve resultaten, trainers, communicatie en sponsoring

5. Voorstel nieuwe bestuursleden

6. Stand van zaken nieuw beleidsplan De Tubanters 1897 2020-2024

7. Voortgang (top)sportcampus op het Diekman

PAUZE

8. Vaststellen begroting 2019-2020

9. Presentatie FEV-manifest “voetballen doe je met plezier” door Bert Lambeck

10. Rondvraag

11. Sluiting door de voorzitter

 

Laat een reactie achter