Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging 

Aan alle leden en ouders van jeugdleden,

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 29 oktober om 20:00 uur in het clubgebouw van De Tubanters 1897.

Agenda

 1. Opening voorzitter en berichten van verhindering
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen algemene ledenvergaderingen 11-06-2018 (op de vergadering ter inzage aanwezig)
 4. Verslag van de voorzitter Marcel ter Horst
 5. Voorstel benoeming nieuwe bestuursleden:
  • het bestuur stelt Jan Schonewille voor als nieuw bestuurslid.
  • Marcel ter Horst stelt zich, na zijn eerste termijn als voorzitter van de vereniging, herkiesbaar voor de volgende termijn van drie jaar. Tegenkandidaten worden verzocht een week voor aanvang van de ALV zich te melden bij de secretaris.
 6. Begroting 2018-2019, toelichting door penningmeester Roy Stokkers
 7. Verslag van de kascommissie
 8. Verkiezing kascommissie                                                                                                                                   Pauze
 9. Uitreiking Hofhuisbeker, door de erevoorzitter Gerard Bakker
 10. Huldiging jubilarissen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting door de voorzitter

Laat een reactie achter